תקנון תחרות בפייסבוק

תקנון הגרלה בפייסבוק
 
הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם,
והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:
"תכנית ההגרלה"- ההוראות המופיעות בתכנית זו לפי העניין;

"הגרלה"- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "פק"ל מונדיאל" שעורכת החברה;

"החברה"- חותם, עיצוב חובק עולם;

"משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 2 להלן;

"זוכה"- משתתף אשר השתתף בהגרלה מחשבון הפייסבוק הפרטי שלו;

"הפרס"- הפרס בו יזכה הזוכה בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 4 לעיל;

"אתר המבצע"- עמוד הפייסבוק של החברה בשם חותם, עיצוב חובק עולם שישמש את החברה לשם המבצע
וממנה יבחר המשתתף הזוכה.

בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

1 .כללי

1.1 .החל מיום 19.6.2018 ועד יום 10.7.2018 ( להלן: "תקופת המבצע"(, תערוך החברה מבצע
הגרלות בשם " פק"ל מונדיאל".

1.2 החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות
ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.3 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד
החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה
חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.

2 .התנאים להשתתפות בהגרלה

2.1  זכאים להשתתף בהגרלה הינם בעלי פייסבוק אשר ביצעו "לייק" לעמוד הפייסבוק של החברה
ובנוסף שיתפו את הפוסט.

2.2 .משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת
לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטי עמוד הפייסבוק שלהם אינו אמיתי, יפסלו וזכאותם לפרסים
תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.

3  אחריות

3.1 .מבצע ההגרלות יערך בהתאם לכל דין ו/או חוק. כאשר מועד סיום זמן ההשתתפות יגיע,
החברה תערוך את  ההגרלה

4 תיאור המבצע

4.1  במהלך תקופת המבצע יתבקשו חברי הפייסבוק לעשות "לייק" לעמוד הפייסבוק של החברה
בכתובת
https://facebook.com/HotamDesign בנוסף, יתבקשו המשתתפים לשתף לפחות חבר אחד בפוסט
המבצע.

4.2 המשתתפים בהגרלה יהיו משתמשים אשר קיבלו על עצמם את כל תנאי התכנית ואשר עשו
לייק מחשבון הפייסבוק הפרטי שלהם.

4.3 מבין כל המשתתפים תוגרל בסוף התקופה:
כורסה מדגם מניפה (לא תינתן אפשרות לבחור סוג בד או צבע) מהמלאי בלבד
 
5 .ההגרלה ואופן ביצועה

5.1 בכפוף לאמור בסעיף 3 להלן, החברה תערוך הגרלה בתאריך 10.07.2018.

5.2 ההגרלה תבוצע על ידי החברה, בפיקוחה והדרכתה. נציג החברה יבחר באקראי את הזוכים
אשר מילאו אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה.
 
6 .תוצאות ההגרלה

6.1 תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר המבצע )להלן: "מועד הפרסום"( וכן תישלח לזוכה הודעה
בדבר הזכייה לפייסבוק של הזוכה לפי חשבון הפייסבוק ממנו ביצע את ההשתתפות בהגרלה.

6.2 תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 
7 .מימוש הפרס

7.1 הזוכה יידרש למסור את שמו המלא, אימייל, טלפון ליצירת קשר

מימוש הפרס ייעשה ע"י הגעה לאחד מסניפי החברה בת"א או בכפ"ס או לאחד ממחסני הברה המצויים במושב נווה ימין.
(למען הסר ספק החברה לא אחראית בצורה כזאת אחרת להובלת הכורסה לבית הזוכה או לכל מקום אחר  והיא אינה אחראית לכל נזק שיגרם לכורסא כתוצאה מהובלת הכורסה ע"י הזוכה עצמו)

7.2 החברה תהא רשאית לפרסם בפייסבוק את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי
שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .

7.3 מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה
מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

7.4 החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא
לשעות פעילות החברה.

5.7 אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.